InstantEncore
   0 Ratings
Vladimir Khomyakov plays Franz Liszt ::: Apres une lecture du Dante, fantasia quasi sonata
Seeded by khomyakov on 16 Jul 2017
YouTube
Author: Vladimir Khomyakov
Live in Bosau, Germany, July 1, 2017 ???????? ???????, ?????????? ::: ????? ???? - ?????? ?? ????????? ?????. ?????? ? ???????? ? ?????, ????????, 1 ???? 2017